FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
ANALELE UNIVERSITĂȚII “EFTIMIE MURGU” REȘIȚA
FASCICOLA II. STUDII ECONOMICE
ISSN-L 2344 – 6315
ISSN 2344 – 6315 (Print)
ISSN 2344 – 6498 (online)

DECLARAȚIE DE ETICĂ ȘI MALPRAXIS A REVISTEI

Drepturile și responsabilitățile autorilor, referenților și editorilor revistei Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola II - Studii Economice sunt prezentate mai jos.

DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE AUTORILOR

Originalitatea articolului. Citarea surselor. Răspunderea în cazul plagiatului.

Prin transmiterea unui articol către revista Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola II - Studii Economice în vederea publicării, autorul/ii garantează că manuscrisul cuprinde munca lui/lor proprie, originală și că nu a fost publicat anterior și nici nu este luat în considerare în vederea publicării în altă parte. De asemenea, autorii garantează că ideile și pasajele din manuscris care nu sunt ale lor au fost atribuite în mod corespunzător, prin trimiteri bibliografice adecvate și prin utilizarea ghilimelelor. Întreaga răspundere revine autorului/autorilor articolului în cazul nerespectării legislaţiei drepturilor de autor/plagiatului, redacția revistei Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola II - Studii Economice neputându-și asuma nicio răspundere pentru nerespectarea de către autori a reglementărilor înscrise în legislaţia drepturilor de autor şi a realizării de plagiat. În cazul descoperirii nerespectării legislaţiei drepturilor de autor/plagiatului, manuscrisul va fi respins iar articolul publicat va fi retras din revistă. Redacţia revistei Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola II - Studii Economice nu-şi asumă nici o răspundere pentru punctele de vedere exprimate de autori în cadrul articolelor publicate.

Respectarea cerințelor de redactare a manuscrisului. Manuscrisul trimis redacției trebuie să respecte cerințele de redactare prevăzute în Normele de tehnoredactare.

Neacceptarea publicării redundante. Revista Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola II - Studii Economice nu acceptă să publice lucrări care au fost deja prezentate parțial sau în întregime într-un articol publicat sau care sunt descrise în alt articol trimis sau acceptat de alte publicații scrise sau electronice. În cazul descoperirii unei publicări redundante manuscrisul va fi respins, iar articolul publicat va fi retras din revistă.

Prezentarea cu acuratețe a datelor primare. Datele care stau la baza articolului trebuie să fie prezentate cu acuratețe. Prezentarea cu bună știință a unor date inexacte sau falsificate poate fi un motiv de respingere a manuscrisului sau de retragere a articolului publicat.

Autorizații de reproducere și copyright. Este în responsabilitatea autorilor obţinerea autorizaţiilor de reproducere şi copyright referitoare la includerea ca atare sau adaptarea în articol de imagini sau documente/texte pentru care nu dețin drepturi de autor. Titularul dreptului de autor va trebui să fie informat expres de faptul că imaginile sau documentele/textele vor fi postate online și vor putea fi accesate în mod gratuit.

Indicarea numelor celor care au contribuit la realizarea articolului. Numele autorilor trebuie să fie scris în ordinea contribuției acestora la articol. Toți autorii trebuie își asumă responsabilitatea pentru contribuțiile proprii. Doar persoanele care au o contribuție substanțială la realizarea articolului ar trebui să fie trecuți ca autori. Cei ale căror contribuții sunt indirecte sau marginale (de exemplu cei care au asigurat corectura sau traducerea materialelor, conducătorii de doctorat/șefii centrelor de cercetare care au îndrumat/permis realizarea manuscrisului de către autori, persoanele care au finanțat cercetarea relatată de manuscris) ar trebui să fie menționați într-o secțiune de ”Mulțumiri” aflată la șfârșitul articolului, înainte de Bibliografie. Autorul corespondent (cel care trimite articolul revistei în vederea publicării) trebuie să se asigure că au fost menționați toți coautorii articolului și că toți coautorii au văzut și au fost de acord cu publicarea materialului.

Menționarea surselor de sprijin financiar. Sursele de sprijin financiar ale cercetării concretizate în manuscris (granturi, burse etc.) trebuie să fie menționate în lucrare într-o notă de subsol atașată la titlul articolului.

Interdicția de a oferi manuscrisul altor publicații. Manuscrisele trimise redacției în vederea publicării nu pot face obiectul ofertei către alte publicații decât după primirea răspunsului, în sensul că materialul nu poate fi publicat în revista Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola II - Studii Economice ori după 6 luni de când s-a înregistrat materialul la redacția revistei și nu s-a primit un refuz de publicare.

Protecția drepturilor de autor asupra articolelor publicate în revista Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola II - Studii Economice . Autorii manuscrisului sunt de acord că în situația în care manuscrisul este acceptat pentru publicare în revista Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola II - Studii Economice , întregul conţinut al articolului va apărea în variantă tipărită şi în variantă online pe site-ul www.analefseauem.ro şi va fi disponibil gratuit, fără a percepe taxe de la utilizator sau de la instituţia de provenienţă a acestuia. Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta, crea link-uri către textul integral al articolelor din această revistă, fără a solicita permisiunea autorului sau a editorului, sub rezerva respectării următoarelor condiţii:

Transmiterea manuscriselor exclusiv prin e-mail. Manuscrisele destinate publicării se transmit de către autori numai pe suport electronic la adresa de e-mail: revista.fse@uem.ro

Declarație de asumare a răspunderii. Autorii ale căror manuscrise au fost selectate în vederea publicării în Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola II - Studii Economice vor trebui să completeze o Declarație de copyright (DESCARCĂ) prin care arată că manuscrisul le aparține, că sursele au fost citate în mod corect, că nu au reprodus materiale din surse neautorizate și că manuscrisul nu a fost publicat deja în altă parte.

Descoperirea erorilor sau a inexactităților semnificative în articolele publicate. În cazul în care un autor descoperă o eroare sau o inexactitate semnificativă într-un articol al său care a fost publicat în Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola II - Studii Economice, acesta are obligația să notifice imediat editorilor și să coopereze cu aceștia pentru a corecta articolul sau a îl retracta, după caz.

DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE REFERENȚILOR ȘTIINȚIFICI

Sistemul de evaluare. Manuscrisele primite în vederea publicării în revista Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola II - Studii Economice sunt supuse evaluării în sistem „double blind” peer review, respectând standardele internaţionale ale revistelor ştiinţifice. Orice articol trimis spre publicare va fi evaluat de referenți științifici cu o reputaţie naţională şi internaţională recunoscută în domeniul ştiinţelor economice. Evaluarea se va realiza pe bază de anonimat (numele autorului nu este comunicat referenților; numele referenților nu este comunicat autorului). Autorii vor fi informaţi despre recomandările şi observaţiile referenţilor în vederea îmbunătăţirii calităţii articolului. La propunerea referenților, se poate refuza publicarea articolului.

Statutul referenților științifici. Referenții științifici ai revistei Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola II - Studii Economice își desfășoară activitatea pe bază de voluntariat, în regim part-time. Redactorul-șef va trimite manuscrisul spre evaluare la cel puțin 2 referenți cu competență științifică în domeniul supus cercetării, însoțit de un formular de evaluare. Referenții care au acceptat sarcina de evaluare a manuscrisului trebuie să trimită formularul de evaluare completat în termen de patru săptămâni de la primirea lui. Referenții pot refuza invitația de a evalua anumite manuscrise dacă apreciază că volumul de muncă datorat altor angajamente nu le permite să finalizeze evaluarea în timp util. Referenții au obligația de a refuza invitația de a evalua un manuscris dacă conținutul manuscrisului nu corespunde domeniilor lor de expertiză sau în situația existenței unui conflict de interese.

Păstrarea confidențialității asupra informațiilor și ideilor obținute în cadrul evaluării. Informațiile privilegiate sau ideile obținute prin intermediul procesului de evaluare trebuie să rămână confidențiale și să nu fie folosite pentru obținerea unor avantaje personale. Orice manuscris primit pentru examinare trebuie să fie tratat ca un document confidențial și nu trebuie să fie arătat sau discutat cu alte persoane, cu excepția celor autorizate de redactorul-șef al revistei Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fascicola II - Studii Economice.

Obiectivitatea evaluării. La efectuarea evaluării, referenții sunt rugați să facă acest lucru cât mai obiectiv posibil, abținându-se de la angajarea în critica personală a autorului/autorilor. Referenții trebuie să își exprime punctele de vedere în mod clar, explicând și motivând recomandările făcute. Referenții vor oferi un feedback detaliat și constructiv pentru a asista autorul/autorii la îmbunătățirea manuscrisului.

Conținutul evaluării. Referenții științifici vor completa formularul de evaluare trimis de redactorul-șef al revistei şi vor oferi observaţii cu privire la toate aspectele surprinse în formularul de evaluare. Referenții trebuie să supună atenției redactorului-șef orice asemănări majore între manuscrisul supus evaluării și alte articole sau lucrări publicate de care au cunoștință, precum și orice probleme care ar avea legătură cu acceptabilitatea etică a cercetării descrise în manuscris. În urma evaluării, referenții științifici pot recomanda: publicarea articolului, publicarea articolului doar dacă se respectă observațiile făcute în formularul de evaluare, nepublicarea articolului.

DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE EDITORILOR

Decizia finală de publicare. Editorul-șef are responsabilitatea finală de a decide dacă un manuscris va fi publicat sau nu, ținând cont de evaluările realizate de referenții științifici, de respectarea prevederilor din prezenta Declarație de etică și malpraxis și de legislația privind protecția drepturilor de autor. Editorul-șef se poate consulta cu ceilalți membri ai Bordului Editorial, precum și cu referenții științifici în luarea deciziilor de publicare.

Evaluarea obiectivă. Interzicerea discriminărilor pe criterii care țin de persoana autorului. Editorii vor evalua exclusiv conținutul științific al manuscriselor, fără a lua în considerare criterii de rasă, gen, convingeri religioase, origine etnică, cetățenie sau orientare politică a autorului/ilor.

Păstrarea confidențialității asupra informațiilor și ideilor cuprinse în manuscris. Editorii nu vor divulga nici o informație despre manuscris altor persoane cu excepția autorului/ilor și referenților științifici.

Asigurarea integrității procesului de evaluare. Editorii vor depune toate eforturile pentru a asigura integritatea procesului de evaluare „double blind” peer review urmărind să nu fie dezvăluită identitatea autorului/ilor către referenții științifici și viceversa.

Comitetul de redacție,
revista.fse@uem.ro

Facultatea de Științe Economice - Piața Traian Vuia, Nr. 1-4, 320085 Reșița, ROMÂNIA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.